Algemene voorwaarden

1. DEFINITIES
In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
Abonnement: een overeenkomst waarbij Chapter zich verbindt om, tegen betaling van een bepaald
bedrag, Diensten te leveren aan Gebruiker;
Account: het toegangsrecht van Gebruiker tot de Content en/of het Communicatiesysteem op de App of
Website;
Algemene Voorwaarden: de bepalingen uit dit document;
App: de mobiele applicatie die de Diensten faciliteert;
Chapter: Chapter Holding B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met statutaire
zetel te Amsterdam, Nederland en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 8447773
en haar Dochtermaatschappijen;
Communicatiesysteem: met betrekking tot de App en Website, elke online communicatie-infrastructuur,
waaronder web-based e-mail, prikborden, virtual reality, live chat en/of video faciliteiten en e-maillinks;
Content: met betrekking tot de App en Website, alle tekst, afbeeldingen, afbeeldingen, audio, video,
software, virtual reality, gegevenscompilaties en elke andere vorm van informatie die kan worden
opgeslagen op een gegevensdrager;
Derden Diensten; heeft de betekenis die daaraan wordt toegekend in artikel 10.1 van deze Algemene
Voorwaarden;
Diensten: het aanbieden van een omscholingsplatform dat beschikbaar is of zal zijn via de App
bestaande uit een carrièrescan, een persoonlijkheidstest, een capaciteitentest, een skills wijzer, een
persoonlijke arbeidsmarkt gap analyse, een mogelijk coaching traject, een e-learningplatform, offline
learning en job matching;
Dochtermaatschappij: betekent een dochtermaatschappij in de zin van artikel 2:24a van het BW;
Gebruiker: elke natuurlijke of rechtspersoon waarmee Chapter een Abonnement heeft gesloten en die
toegang heeft tot de Website en/of App;
IE-rechten: alle rechten van intellectuele eigendom en daarmee verwante rechten, zoals auteursrechten,
merkrechten, handelsnaamrechten, databankrechten en naburige rechten, alsmede knowhow en
eenlijnsprestaties;
Website: de website van Chapter, bereikbaar via https://www.chapter.works;
2. TOEPASSELIJKHEID EN WIJZIGING
2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk Abonnement en rechtshandelingen die
daaruit voortvloeien.
2.2 Chapter kan deze Algemene Voorwaarden op elk moment updaten en zal de gewijzigde Algemene
Voorwaarden op de Website plaatsen.
2.3 Chapter zal Gebruiker via het Communicatiesysteem en/of via de Website op de hoogte stellen van
deze updates en de wijzigingen in de Algemene Voorwaarden onder Gebruiker’s aandacht brengen
tijdens gebruik van de App of Website.
2.4 Indien één van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden nietig of niet-toepasselijk wordt
verklaard op grond van een wet, voorschrift of uitspraak van een bevoegde rechter, zal alleen de
bepaling in kwestie worden uitgesloten, terwijl de overige bepalingen van deze Algemene
Voorwaarden hun geldigheid behouden.
3. ABONNEMENT
3.1 Het Abonnement komt tot stand nadat Gebruiker zich via het inschrijfformulier op de App of Website
heeft aangemeld en op het moment dat Gebruiker heeft aangeklikt akkoord te gaan met deze
Algemene Voorwaarden.
3.2 Gebruiker moet ten minste 18 jaar oud zijn om een Abonnement te sluiten.
3.3 Het Abonnement is persoonlijk en niet overdraagbaar.
3.4 Chapter zal Gebruiker een Account verschaffen. Het Account zal toegankelijk zijn door een
wachtwoord en e-mailadres in te voeren.
4. TARIEVEN
4.1 De prijs van een Abonnement is exclusief BTW en staat vermeld op de Website en is afhankelijk van
het soort pakket of abonnementsvorm.
4.2 Chapter behoudt zich het recht voor de prijzen voor een Abonnement van onbepaalde tijd
tussentijds te wijzigen, waarbij artikel 13 (Opzegging) onverkort geldt.
4.3 Tenminste 30 dagen voor een prijswijziging wordt de Gebruiker hiervan op de hoogte gebracht via
het Communicatiesysteem in de App of via de Website.
5. BETALING
5.1 De betaling van het Abonnement (eenmalig of in termijnen) geschiedt naar keuze van Gebruiker en in
overeenstemming met de betalingsopties (bijvoorbeeld: via IDEAL of creditcard) zoals weergegeven
op de Website. Gebruiker geeft toestemming voor de frequentie en vorm van betaling bij het
invullen van het inschrijfformulier op de App of Website.
5.2 Bij een start- of einddatum halverwege de maand wordt het verschuldigde bedrag als bedoeld in
artikel 5.1 naar rato berekend.
5.3 Bij een niet tijdig ontvangst van het verschuldigde bedrag, bijvoorbeeld als gevolg van onvoldoende
saldo of stornering, ontvangt Gebruiker een (automatische) herinnering waarbij Gebruiker in de
gelegenheid wordt gesteld het bedrag alsnog te betalen.
5.4 Toegang tot de Diensten kan worden geblokkeerd zolang niet aan de betalingsverplichting is voldaan
(zonder opgaaf van geldige reden).
5.5 Chapter is gerechtigd bij een betalingsachterstand en indien Gebruiker geen gehoor heeft gegeven
aan een gestuurde ingebrekestelling het Abonnement op te zeggen, zonder dat de
betalingsverplichting komt te vervallen. Hierbij gelden artikelen 13.3 en 13.4.
6. VERPLICHTINGEN EN GARANTIES CHAPTER
6.1 Na de totstandkoming van het Abonnement zal Chapter alle redelijke inspanningen verrichten om de
Diensten te leveren naar beste kunnen en met voldoende zorgvuldigheid en vakmanschap.
6.2 Chapter garandeert niet (i) dat het gebruik van de Diensten door Gebruiker bepaalde resultaten zal
opleveren, bijvoorbeeld (maar niet beperkt tot) een erkend diploma, een (vaste) dienstbetrekking,
opdracht of andere vorm van werkgelegenheid of (ii) dat resultaten binnen een bepaalde termijn
zullen worden gehaald.
6.3 Chapter verbindt zich ertoe de infrastructuur en de technische middelen te leveren die nodig zijn om
een (zoveel mogelijk ononderbroken) kwaliteitsdienst te leveren aan Gebruikers. Chapter kan niet
verantwoordelijk worden gehouden voor storingen in het apparaat van Gebruiker of
compatibiliteitsproblemen tussen de App en het apparaat.
6.4 Gebruiker aanvaardt dat de App alleen die Content en dat Communicatiesysteem bevat zoals
Gebruiker die aantreft op het moment van gebruik (op “as is” basis). Chapter is niet verplicht om
bepaalde Content of een bepaald Communicatiesysteem op verzoek toe te voegen aan de App.
6.5 Chapter mag (onderdelen van) de App, de Website, de Content en het Communicatiesysteem
tijdelijk buiten gebruik stellen en/of het gebruik ervan beperken in het kader van noodzakelijk 
(technisch) onderhoud. Chapter streeft ernaar dit onderhoud zoveel mogelijk buiten gebruikelijke werktijden te doen.
6.6 Chapter garandeert niet dat de App, de Website en de Diensten te allen tijde en zonder
onderbrekingen of storingen toegankelijk zijn. Chapter is niet aansprakelijk voor schade die
voortvloeit uit of het gevolg is van het (tijdelijk) onbeschikbaar zijn of (tussentijds) uitvallen van de
App of de Website.
7. VERPLICHTINGEN EN GARANTIES GEBRUIKER
7.1 Gebruiker garandeert dat hij/zij de Diensten niet voor een ander doel gebruikt dan in deze Algemene
Voorwaarden zijn omschreven.
7.2 Gebruiker garandeert in het bijzonder dat hij/zij bij het gebruik van de Diensten (inclusief het
Communicatiesysteem) geen beledigende, seksueel expliciete, illegale, gevaarlijke, gewelddadige,
pesterijen bevattende, oneerbiedige, lasterlijke of bedreigende inhoud zal verspreiden of uitwisselen.
7.3 In het geval van een materiële schending van artikelen 7.1 en 7.2 door Gebruiker, is Chapter
gerechtigd om per direct het Abonnement op te zeggen. Hierbij gelden artikelen 13.3 en 13.4.
7.4 Iedere actie die via het Account plaatsvindt is onder verantwoordelijkheid en risico van Gebruiker.
Indien Gebruiker vermoedt of redelijkerwijs behoort te vermoeden of te weten dat misbruik van een
Account plaatsvindt, dient Gebruiker dit zo spoedig mogelijk aan Chapter te melden zodat Chapter
maatregelen kan nemen.
7.5 Zonder afbreuk te doen aan artikel 6.2, erkent Gebruiker dat Chapter Gebruiker kan aanbrengen als kandidaat voor een nader te bepalen rol bij een organisatie van een derde die Chapter daarvoor een vergoeding betaalt. Gebruiker zal in een dergelijk geval de betreffende organisatie niet rechtstreeks benaderen in verband met een rol bij die organisatie.
8. AANSPRAKELIJKHEID
8.1 Voor zover Chapter toerekenbaar tekortschiet in de uitvoering van de Diensten en Gebruiker
daardoor schade lijdt, is de aansprakelijkheid van Chapter beperkt tot vergoeding van directe
schade. Aansprakelijkheid voor indirecte schade, bijvoorbeeld gevolgschade, vertragingsschade,
winstderving en misgelopen omzet, is uitgesloten.
8.2 De aansprakelijkheid van Chapter strekt zich uit tot personen in dienst van Chapter, dan wel tot
personen die door Chapter zijn aangesteld voor de uitvoering van de Diensten.
8.3 Chapter is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Chapter is uitgegaan van
door Gebruiker verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
8.4 Chapter is niet aansprakelijk is voor schade, van welke aard ook, opgelopen of toegebracht door Gebruiker tijdens de kennismakingsfase tussen Gebruiker als potentiële kandidaat bij een organisatie van een derde zoals bedoeld in artikel 7.5.
9. INTELLECTUELE EIGENDOM
9.1 De IE-rechten met betrekking tot de Diensten en de App alsmede de via de App
openbaar gemaakte Content en Communicatiesysteem, berusten bij Chapter en/of haar
licentiegevers. Niets in deze Algemene Voorwaarden is bedoeld om enige IE-rechten aan de
Gebruiker over te dragen.
9.2 Ten behoeve van het gebruik van de Diensten en voor de duur van het Abonnement, geeft Chapter
aan Gebruiker een beperkt, persoonlijk, herroepelijk, niet-exclusief, niet sub-licentieerbaar,
niet-overdraagbaar recht op toegang tot en gebruik van de Diensten, waaronder de App, de Content
en het Communicatiesysteem.
9.3 Gebruiker zal geen handelingen verrichten die inbreuk kunnen maken op de IE-rechten van Chapter.
9.4 Alle informatie, materialen en/of documenten die Gebruiker verstrekt aan
Chapter in het kader van de Diensten blijven eigendom van Gebruiker. Chapter verkrijgt een
kosteloze, wereldwijde, eeuwigdurende, onherroepelijke, niet-opzegbare, onbeperkte,
sublicentieerbare en overdraagbare licentie om de informatie, materialen en/of documenten
te gebruiken en te bewerken in het kader van de Diensten.
10. DIENSTEN DOOR DERDEN
10.1 De App of Website kan gebruik maken van de diensten van derden (al dan niet via links) (de “ Derden
Diensten”).
10.2Tenzij uitdrukkelijk vermeld, staan deze Derden Diensten niet onder de controle van Chapter en
Chapter aanvaardt daarom geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van dergelijke Derden
Diensten of aansprakelijkheid voor verlies of schade die voortvloeit uit het gebruik ervan.
11. VERTROUWELIJKHEID
11.1 Door Gebruiker verstrekte informatie wordt door de Chapter, diens personeel en/of voor hem
werkzame personen vertrouwelijk behandeld.
11.2 Chapter neemt maatregelen om het risico van frauduleuze toegang tot de Account (inclusief de
Content en het Communicatiesysteem) tot een minimum te beperken. Chapter garandeert hierbij
echter geen absolute veiligheid.
11.3 Chapter verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene verordening
gegevensbescherming (AVG). Chapter verwijst naar haar Privacyverklaring op de Website.
12. CONTACT
12.1 Gebruiker kan op werkdagen tussen 0830 en 1730 uur contact opnemen met de klantenservice van
Chapter via: info@chapter.works of via 020-8280123.
13. OPZEGGING
13.1 Gebruiker mag binnen 14 kalenderdagen nadat het Abonnement tot stand is gekomen kosteloos en
zonder opgaaf van redenen opzeggen via de App of via de Website.
13.2 Abonnementen kunnen, afhankelijk de abonnementsvorm zoals vermeld op de Website, worden
gesloten voor bepaalde tijd of onbepaalde tijd. Een Abonnement voor bepaalde tijd loopt
automatisch af op de einddatum of kan – indien Gebruiker dit tenminste een maand vóór afloop
ervan aangeeft in de App of op de Website – worden omgezet in een Abonnement voor onbepaalde
tijd. Abonnementen voor onbepaalde tijd zijn opzegbaar via de App of via de Website met
inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand.
13.3 Na opzegging van een Abonnement, stuurt Chapter Gebruiker hiervan een bevestiging.
13.4 Bij beëindiging van het Abonnement, om welke reden dan ook, vervalt per direct het recht om van
de Diensten gebruik te maken, wordt de toegang tot de App of Website ontzegd en worden de
Account inclusief berichten in het Communicatiesysteem verwijderd. Reeds betaalde gelden worden
niet gerestitueerd, tenzij anders overeengekomen tussen Chapter en Gebruiker.
14. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER
14.1 Op alle Diensten, rechten, verplichtingen, aanbiedingen en Abonnementen waarop deze Algemene
Voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
14.2 Alle geschillen tussen Gebruiker en Chapter zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in
Amsterdam.