Algemene voorwaarden

1      DEFINITIES

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

Abonnement: een overeenkomst waarbij Chapter zich verbindt om, al dan niet tegen betaling van een bepaald bedrag, Diensten te leveren aan Gebruiker;

Account: het toegangsrecht van Gebruiker tot de Content en/of het Communicatiesysteem op de App of Website;

Algemene Voorwaarden: de bepalingen uit dit document;

App: de mobiele applicatie die de Diensten faciliteert;

Chapter: Chapter Holding B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met statutaire zetel te Amsterdam, Nederland en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 8447773 en haar Dochtermaatschappijen;

Communicatiesysteem: met betrekking tot de App en Website, elke online communicatie-infrastructuur, waaronder web-based e-mail, prikborden, virtual reality, live chat en/of video faciliteiten en e-maillinks;

Content: met betrekking tot de App en Website, alle tekst, afbeeldingen, audio, video, software, virtual reality, gegevenscompilaties en elke andere vorm van informatie die kan worden opgeslagen op een gegevensdrager;

Derden Diensten; heeft de betekenis die daaraan wordt toegekend in artikel 10.1 van deze Algemene Voorwaarden;

Diensten: het aanbieden van een platform dat beschikbaar is of zal zijn via de App waarvan de inhoud kan bestaan uit een carrièrescan, een persoonlijkheidstest, een capaciteitentest, een skills wijzer, een persoonlijke arbeidsmarkt gap analyse, een mogelijk coaching traject, een e-learningplatform, offline learning, digitale werkprocessen, een community en/of job matching;

Dochtermaatschappij betekent een dochtermaatschappij in de zin van artikel

2:24a van het BW;

Gebruiker: elke natuurlijke persoon of rechtspersoonwaarmee Chapter een Abonnement heeft gesloten en die toegang heeft tot de Website en/of App;

IE-rechten: alle rechten van intellectuele eigendom en daarmee verwante rechten, zoals auteursrechten, merkrechten, handelsnaamrechten, databankrechten en naburige rechten, alsmede knowhow en eenlijnsprestaties;

Website: de website van Chapter, bereikbaar via https://www.chapter.works;


2      TOEPASSELIJKHEID EN WIJZIGING

2.1  Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk Abonnement en rechtshandelingen die daaruit voortvloeien.

2.2  Chapter kan deze Algemene Voorwaarden op elk moment updaten en zal de gewijzigde Algemene Voorwaarden op de Website plaatsen.

2.3  Chapter zal Gebruiker via het Communicatiesysteem en/of via de Website of anderszins schriftelijk op de hoogte stellen van deze updates en de wijzigingen in de Algemene Voorwaarden onder Gebruiker’s aandacht brengen tijdens gebruik van de App of Website.

2.4  Indien één van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden nietig of niet-toepasselijk wordt verklaard op grond van een wet, voorschrift of uitspraak van een bevoegde rechter, zal alleen de bepaling in kwestie worden uitgesloten, terwijl de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden hun geldigheid behouden.

 

3      ABONNEMENT

3.1  Het Abonnement komt tot stand nadat Gebruiker zich via het inschrijfformulier op de App of Website heeft aangemeld en op het moment dat Gebruiker heeft aangeklikt akkoord te gaan met deze Algemene Voorwaarden.

3.2  Gebruiker (natuurlijke persoon) moet ten minste 18 jaar oud zijn om een Abonnement af te sluiten.

3.3  Het Abonnement is persoonlijk en niet overdraagbaar. Dit laat onverlet dat Gebruiker (rechtspersoon) haar personeel of onderaannemers via Chapter toegang tot een Account en Diensten mag verschaffen als bedoeld in artikel 3.4 (laatste zin).

3.4  Chapter zal Gebruiker een Account verschaffen. Het Account zal toegankelijk zijn door een wachtwoord en e-mailadres in te voeren. In het geval van een Abonnement met een Gebruiker die een rechtspersoon is, zal Chapter meerdere individuele Accounts verstrekken aan de door Gebruiker aangeduide personen, welk aantal afhankelijk is van het soort Abonnement.

 

4      TARIEVEN

4.1  Chapter kan het Abonnement kosteloos (in het geval van een Gebruiker die een natuurlijke persoon is) of tegen betaling aanbieden. In het geval van een betaald Abonnement staat de prijs exclusief BTW vermeld op de Website en is afhankelijk van het soort pakket of abonnementsvorm.

4.2  Chapter zal de prijs van het jaarlijkse opzegbare Abonnement voor een periode van 12 maanden instandhouden waarbij Chapter niet gerechtigd is tot tussentijdse wijzigingen. Daarna is Chapter gerechtigd om jaarlijks de prijs te wijzigen.

4.3  In het geval van een kosteloos Abonnement is Chapter evenwel gerechtigd na een periode van 3 maanden een prijs aan het Abonnement te verbinden, waarbij artikel 13 (Opzegging) onverkort geldt in het geval van een Gebruiker die een natuurlijke persoon is.Tenminste 30 dagen voor een prijswijziging wordt Gebruiker hiervan op de hoogte gebracht, via het Communicatiesysteem in de App of via de Website of anderszins schriftelijk.

 

5      BETALING

5.1  De eventuele betaling van het Abonnement (eenmalig of in termijnen) geschiedt naar keuze van Gebruiker en in overeenstemming met de betalingsopties (bijvoorbeeld: via IDEAL of credit card) zoals weergegeven op de Website. Gebruiker geeft toestemming voor de frequentie en vorm van betaling bij het invullen van het inschrijfformulier op de App of Website.

5.2  Bij een niet tijdig ontvangst van het verschuldigde bedrag, bijvoorbeeld als gevolg van onvoldoende saldo of stornering, ontvangt Gebruiker een (automatische) herinnering waarbij Gebruiker in de gelegenheid wordt gesteld het bedrag alsnog te betalen.

5.3  Toegang tot de Diensten kan worden geblokkeerd zolang niet aan de betalingsverplichting is voldaan (zonder opgaaf van geldige reden).

5.4  Chapter is gerechtigd bij een betalingsachterstand en indien Gebruiker geen gehoor heeft gegeven aan een gestuurde ingebrekestelling het Abonnement op te zeggen, zonder dat de betalingsverplichting komt te vervallen. Hierbij gelden artikelen 13.3 en 13.4.

 

6      VERPLICHTINGEN EN GARANTIES CHAPTER

6.1  Na de totstandkoming van het Abonnement zal Chapter alle redelijke inspanningen verrichten om de Diensten te leveren naar beste kunnen en met voldoende zorgvuldigheid en vakmanschap.

6.2  Chapter garandeert niet (i) dat het gebruik van de Diensten door Gebruiker (of in het geval van een Gebruiker die rechtspersoon is, haar personeel of onderaannemers) bepaalde resultaten zal opleveren, bijvoorbeeld (maar niet beperkt tot) een erkend diploma, een (vaste) dienstbetrekking, opdracht of andere vorm van werkgelegenheid of (ii) dat resultaten binnen een bepaalde termijn zullen worden gehaald.

6.3  Chapter verbindt zich ertoe de infrastructuur en de technische middelen te leveren die nodig zijn om een (zoveel mogelijk ononderbroken) kwaliteitsdienst te leveren aan Gebruiker. Chapter kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor storingen in het apparaat van Gebruiker of compatibiliteitsproblemen tussen de App en het apparaat.

6.4  Gebruiker aanvaardt dat de App alleen die Content en dat Communicatiesysteem bevat zoals Gebruiker die aantreft op het moment van gebruik (op “as is” basis). Chapter is niet verplicht om bepaalde Content of een bepaald Communicatiesysteem op verzoek toe te voegen aan de App.

6.5  Chapter mag (onderdelen van) de App, de Website, de Content en het Communicatiesysteem tijdelijk buiten gebruik stellen en/of het gebruik ervan beperken in het kader van noodzakelijk (technisch) onderhoud. Chapter streeft ernaar dit onderhoud zoveel mogelijk buiten gebruikelijke werktijden te doen.

6.6  Chapter garandeert niet dat de App, de Website en de Diensten te allen tijde en zonder

onderbrekingen of storingen toegankelijk zijn. Chapter is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit of het gevolg is van het (tijdelijk) onbeschikbaar zijn of (tussentijds) uitvallen van de App of de Website.

 

7      VERPLICHTINGEN EN GARANTIES GEBRUIKER

7.1  Gebruiker garandeert dat hij/zij de Diensten niet voor een ander doel gebruikt dan in deze Algemene Voorwaarden zijn omschreven.

7.2  Gebruiker garandeert in het bijzonder dat hij/zij bij het gebruik van de Diensten (inclusief het Communicatiesysteem) geen beledigende, seksueel expliciete, illegale, gevaarlijke, gewelddadige, pesterijen bevattende, oneerbiedige, lasterlijke of bedreigende inhoud zal verspreiden of uitwisselen.

7.3  In het geval van een materiële schending van artikelen 7.1 en 7.2 door Gebruiker, is Chapter gerechtigd om per direct het Abonnement op te zeggen. Hierbij gelden artikelen 13.3 en 13.4.

7.4  Iedere actie die via het Account plaatsvindt is onder verantwoordelijkheid en risico van Gebruiker. Indien Gebruiker vermoedt of redelijkerwijs behoort te vermoeden of te weten dat misbruik van een Account plaatsvindt, dient Gebruiker dit zo spoedig mogelijk aan Chapter te melden zodat Chapter maatregelen kan nemen.

7.5  Zonder afbreuk te doen aan artikel 6.2, erkent Gebruiker (natuurlijke persoon) dat Chapter Gebruiker (natuurlijke persoon), kan aanbrengen als kandidaat voor een nader te bepalen rol bij een organisatie van een derde die Chapter daarvoor een vergoeding betaalt. Gebruiker (natuurlijke persoon) zal in een dergelijk geval de betreffende organisatie niet rechtstreeks benaderen in verband met een rol bij die organisatie.

7.6  Gebruiker (rechtspersoon) verklaart dat zij haar personeel of onderaannemers die een Account krijgen en gebruik maken van de Diensten van de verplichtingen en garanties uit artikelen 7.1 en 7.2 op de hoogte brengt.

 

8      AANSPRAKELIJKHEID

8.1  Voor zover Chapter toerekenbaar tekortschiet in de uitvoering van de Diensten en Gebruiker daardoor schade lijdt, is de aansprakelijkheid van Chapter beperkt tot vergoeding van directe schade. Aansprakelijkheid voor indirecte schade, bijvoorbeeld gevolgschade, vertragingsschade, winstderving en misgelopen omzet, is uitgesloten.

8.2  De aansprakelijkheid van Chapter strekt zich uit tot personen in dienst van Chapter, dan wel tot personen die door Chapter zijn aangesteld voor de uitvoering van de Diensten.

8.3  Chapter is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Chapter is uitgegaan van door Gebruiker verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

8.4  Chapter is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, opgelopen of toegebracht door Gebruiker, in het geval het een natuurlijk persoon betreft, tijdens de kennismakingsfase tussen Gebruiker als potentiële kandidaat bij een organisatie van een derde zoals bedoeld in artikel 7.5.

 

9      INTELLECTUELE EIGENDOM

9.1  De IE-rechten met betrekking tot de Diensten en de App alsmede de via de App

openbaar gemaakte Content en Communicatiesysteem, berusten bij Chapter en/of haar licentiegevers. Niets in deze Algemene Voorwaarden is bedoeld om enige IE-rechten aan de Gebruiker over te dragen.

9.2  Ten behoeve van het gebruik van de Diensten en voor de duur van het Abonnement, geeft Chapter aan Gebruiker een beperkt, persoonlijk, herroepelijk, niet-exclusief, niet sub-licentieerbaar, niet-overdraagbaar recht op toegang tot en gebruik van de Diensten, waaronder de App, de Content en het Communicatiesysteem. Indien en voorzover sprake is van een situatie als genoemd in artikel 3.4 (laatste zin), verleent Chapter eenzelfde recht aan de door Gebruiker (rechtspersoon) geselecteerde personen.

9.3  Gebruiker zal geen handelingen verrichten die inbreuk kunnen maken op de IE-rechten van Chapter.

9.4  Alle informatie, materialen en/of documenten die Gebruiker verstrekt aan

Chapter in het kader van de Diensten blijven eigendom van Gebruiker. Chapter verkrijgt een

kosteloze, wereldwijde, eeuwigdurende, onherroepelijke, niet-opzegbare, onbeperkte,

sublicentieerbare en overdraagbare licentie om de informatie, materialen en/of documenten

te gebruiken en te bewerken in het kader van de Diensten.

 

10   DIENSTEN DOOR DERDEN

10.1 De App of Website kan gebruik maken van de diensten van derden (al dan niet via links) (de “Derden Diensten”).

10.2 Tenzij uitdrukkelijk vermeld, staan deze Derden Diensten niet onder de controle van Chapter en Chapter aanvaardt daarom geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van dergelijke Derden Diensten of aansprakelijkheid voor verlies of schade die voortvloeit uit het gebruik ervan.

 

11   VERTROUWELIJKHEID

11.1 Door Gebruiker verstrekte informatie wordt door de Chapter, diens personeel en/of voor hem werkzame personen vertrouwelijk behandeld.

11.2 Chapter neemt maatregelen om het risico van frauduleuze toegang tot de Account (inclusief de Content en het Communicatiesysteem) tot een minimum te beperken. Chapter garandeert hierbij echter geen absolute veiligheid.

11.3 Chapter verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Chapter verwijst naar haar Privacyverklaring op de Website.

 

12   CONTACT

12.1 Gebruiker kan op werkdagen tussen 8.30 en 17.30 uur contact opnemen met de klantenservice van Chapter via: info@chapter.works of via 020-8280123.

 

13   OPZEGGING

13.1 Gebruiker (natuurlijke persoon) mag binnen 14 kalenderdagen nadat het Abonnement tot stand is gekomen kosteloos en zonder opgaaf van redenen schriftelijk opzeggen (via de App of Website).

13.2 Abonnementen met een Gebruiker (natuurlijke persoon) kunnen, afhankelijk van de abonnementsvorm zoals vermeld op de Website, worden gesloten voor bepaalde tijd of onbepaalde tijd.  

13.3 Abonnementen met een Gebruiker (rechtspersoon) worden gesloten voor onbepaalde tijd.

13.4 Abonnementen voor bepaalde tijd lopen automatisch af op de einddatum of kunnen – indien Gebruiker (natuurlijke persoon) dit tenminste een maand vóór afloop ervan aangeeft in de App of op de Website – worden omgezet in een Abonnement voor onbepaalde tijd.

13.5 Abonnementen met een Gebruiker (natuurlijke persoon) voor onbepaalde tijd zijn maandelijks schriftelijk opzegbaar (via de App of Website) met in achtneming van een opzegtermijn van 1 maand. Abonnementen met Gebruiker (rechtspersoon) voor onbepaalde tijd zijn, afhankelijk van de abonnementsvorm, maandelijks of jaarlijks schriftelijk opzegbaar (via de App of Website) met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand.

13.6 Na opzegging van een Abonnement, stuurt Chapter Gebruiker hiervan een bevestiging.

13.7 Bij beëindiging van het Abonnnement, om welke reden dan ook, vervalt per direct het recht om van de Diensten gebruik te maken, wordt de toegang tot de App of Website ontzegd en worden de Account inclusief berichten in het Communicatiesysteem verwijderd. Reeds betaalde gelden worden niet gerestitueerd, tenzij anders overeengekomen tussen Chapter en Gebruiker.

 

14   TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER

14.1 Op alle Diensten, rechten, verplichtingen, aanbiedingen en Abonnementen waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

14.2 Alle geschillen tussen Gebruiker en Chapter zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Amsterdam.